Regulamin

1

Niniejszy regulamin określa zasady wykonywania usług kurierskich świadczonych przez

Crossan, zgodnie z ustawą o prawie pocztowym.

2

Dla potrzeb niniejszego regulaminu definiuje się pojęcia:

Kurier – wykonawca przyjmujący przesyłkę od nadawcy i dostarczający ją do odbiorcy.

Nadawca – osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która przekazuje przesyłkę kurierowi w celu wykonania usługi.

Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która odbiera przesyłkę doręczoną przez Crossan w ramach realizowanej usługi.

Crossan – firma z siedzibą w Polsce pośrednicząca w transporcie przesyłek.

Cennik – dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłki wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Crossan.

Zleceniodawca – osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zleca Crossan wykonanie usługi przewozu lub usługi pocztowej. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.

3

Aktualny cennik jest dostępny dla każdego klienta we wszystkich Punktach przyjęć oraz u każdego Kuriera. Crossan zastrzega sobie prawo do zmiany w cenniku w dowolnym wybranym czasie.

4

Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób:

– w Punkcie Przyjęć- nadawca sam dostarcza przesyłkę

– u Nadawcy pod wskazanym adresem- przesyłkę odbiera kurier na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.

5
Wszelkie reklamacje uwzględniane są tylko jeżeli przesyłka została właściwie zapakowana do transportu.

1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.

2. Nadawca jest zobowiązany właściwie opakować przesyłkę, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno być:

– odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym

– odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki,

– posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki

– posiadać odpowiednie oznakowanie świadczące o specjalnym charakterze zawartości przesyłki takie jak: szkło, góra/dół.

– zabrania się łączenia kartonów!!!!łączone przesyłki nie podlegają ubezpieczeniu i wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy.

3.Crossan może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostatecznie wytrzymałe albo nie mających odpowiedniego opakowania. Crossan nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.

4. Przesyłki zgłoszone do transportu nie wydane kurierowi podlegają opłacie anulacyjnej 5 euro.

5. Przesyłki których rozmiar przekroczy 300cm lub wagę 50kg będą miały dopłatę w wysokości 80 euro.

6

1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres odbiorcy wraz z numerami telefonów kontaktowych.

2. Adres Odbiorcy/Nadawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy oraz nazwę miejscowości. Przesyłki wysyłane do Irlandii odbierane są przez Crossan w Stalowej Woli. Nadawca zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia listu przewozowego – ( dotyczy usługi ups z listem H )

7

1. Crossan nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: wyroby tytoniowe, alkoholowe, rozpuszczalniki, lakiery, farby, materiały łatwopalne, broń, amunicję, artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu, towary chemiczne i biologicznie aktywne, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, leki wymagające specjalnych warunków przewozu,nasiona, rośliny inne towary które swoimi właściwościami mogą stanowic zagrożenie dla osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki, inne towary których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku nadania przesyłki, której Crossan nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody w pełnej wysokości.

3. Crossan w przypadku nadania przesyłki której zawartość zawiera towary zakazane w ust.1 nakłada karę umowną. Wysokość kary ustalana jest indywidualnie.

4. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia przez służby celne artykułów zabronionych do przewozu.

5. Wszelkie przedmioty kruche, szklane, ceramika, słoiki itp. nie podlegają ubezpieczeniu, wysyłane są na odpowiedzialność nadawcy.

6. Wszelkie wyroby farmaceutyczne muszą być zgodne z wymogami kraju do którego zostają wysłane. Każdy lek powinien mieć załączony rachunek zakupu.

8

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Crossan.

2. Dane osobowe Nadawcy i odbiorcy są chronione prawem ochrony danych.

3. Wymiary przesyłki standardowej to długość + 2 szerokości + 2 wysokości <300cm

4. Wymiary przesyłki paletowej to 120cmX80cm wysokość nie większa niż 220cm. Palety przekraczające wymiar liczone są podwójnie.

9

1. Zawartość każdej przesyłki może być skontrolowana przez Crossan w każdym czasie przewozu od chwili przyjęcia do momentu dostarczenia w celu stwierdzenia rzeczywistej zawartości z deklarowana.

2. Sprawdzenia dokonuje kurier lub osoby uprawnione.

10

1. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w liście przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie Crossan lub na trasie przejazdu kuriera- tzw. odbiór własny.

2. Przesyłki dostarczane pod adres Odbiorcy wskazany na liście przewozowym w przypadku nieobecności Odbiorcy będą do odebrania w miejscu wskazanym przez Crossan.

3. Okres przetrzymywania przesyłki w przedstawicielstwie Crossan wynosi 14 dni.

4. Po upływie terminu określonego w ust.3 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy lub Nadawcy, Crossan może przesyłkę zniszczyć.

5. Crossan może nieodebraną przesyłkę zwrócić do Nadawcy na jego koszt.

6. W przypadku gdy za wykonanie usługi Inez Trans zobowiązany jest zapłacić Odbiorca a przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonana usługę płaci Nadawca.

7. Crossan w przypadku zwrotu nieodebranej przesyłki Nadawcy nalicza umowną opłatę karną.

11

W przypadku nieobecności Odbiorcy przesyłka może być odebrana przez osobę upoważnioną do odbioru.

12

1. Odpowiedzialność Crossan wobec konsumentów z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce w usłudze przewozu jest zgodna z postanowieniami prawa przewozowego .

2. Crossan nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu, wymienione w §7.

3. Crossan nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno do Odbiorcy, Nadawcy jak i osób trzecich.

4. Crossan nie ponosi odpowiedzialności za pękanie, kruszenie i łamanie się szkła i ceramiki, które przewożone są na ryzyko zleceniodawcy. Wszelkie przedmioty szklane powinny być przewożone w specjalnie do tego przeznaczonych opakowaniach. Telewizory, komputery i inne sprzęty RTV podlegają ubezpieczniu wyłącznie jeżeli są wysyłane w oryginalnym opakowaniu ze styropianem.

5. Crossan nie ponosi odpowiedzialności za usługi nie wykonane w terminie z powodów nie zależnych od przewoźnika ( niewłaściwie zaadresowana przesyłka, brak numeru telefonu, złe warunki pogodowe )

13

Crossan przysługuje prawo zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy o wykonanie usług.

14

1. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług należy zgłaszać w ciągu 2 dni od dnia przyjęcia przesyłki drogą mailową pod adres:
crossan@wp.pl

2. Do złożenia reklamacji i roszczenia odszkodowań ma uprawnienia wyłącznie Zleceniodawca lub nadawca przesyłki.

3. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającej numer przesyłki, opis sytuacji w jakiej powstała szkoda oraz kwotę wysuwanego roszczenia.

4. Firma Crossan rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni roboczych i skontatkuje sie z klientem celem ustalenia szczegółów ewentualnego odszkodowania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.